LÃNH ĐẠO CÔNG TY


 • Hội đồng quản trị :
 •      
  1 Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT
  2 Ông Hoàng Lâm Hòa TV.HĐQT
  3 Ông Ngô Quang Danh TV.HĐQT
  4 Ông Nguyễn Xuân Hải TV.HĐQT
  5 Ông Nguyễn Kim Hòa TV.HĐQT
       
 • Ban điều hành :
 •    
 • 1 Ông Hoàng Lâm Hoà                  Giám Đốc điều hành