LÃNH ĐẠO CÔNG TY


 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 •      
  1
   
  Ông Nguyễn Tiến Dũng
   
  Chủ tịch HĐQT
   
  2
   
  Ông Hoàng Lâm Hòa
   
  TV.HĐQT
   
  3
   
  Ông Ngô Quang Danh
   
  TV.HĐQT
   
  4
   
  Ông Nguyễn Xuân Hải
   
  TV.HĐQT
   
  5
   
  Ông Nguyễn Kim Hòa
   
  TV.HĐQT
   
       
 •  
 • BAN ĐIỀU HÀNH :
 •    
 • 1 Ông Hoàng Lâm Hoà                  Giám Đốc Điều Hành